Topic

วิตามินธุรกิจ ชุด DNA ความยั่งยืนของพนักงาน ตอนที่ 3/6 ทำอย่างไรจะช่วยคู่ค้าให้เติบโตไปพร้อมกับเรา

DNA ความยั่งยืนอยู่ในการทำงานทุกวัน “งานด้านจัดซื้อ” มีส่วนต่อความยั่งยืนขององค์กรอย่างไรบ้าง เราควรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอย่างไร ที่สามารถตอบโจทย์ การพัฒนาสู่ความยั่งยืนได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร