Topic

แนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เรื่อง การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า

บริษัทจดทะเบียนควรเปิดโอกาสและอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการควรกําหนดเกณฑ์ที่แสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

#FileSizeDownload
1 แนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เรื่อง การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า 259.17K Download