Topic

แนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เรื่อง การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทควรประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง และร่วมกันพิจารณาผลงานรวมถึงปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

#FileSizeDownload
1 แนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เรื่อง การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน 510.62K Download