Topic

All

SET Sustainability Forum 2/2024: สรุปประเด็นจากงาน และรับชมย้อนหลัง

การสนับสนุนจากรัฐ ก.ล.ต. และ SET อาทิ พรบ. โลกร้อน ภาษีคาร์บอน Carbon Market การเข้าถึงแหล่งทุน การเปิดเผยข้อมูล เพื่อยกระดับและเร่งการดำเนินการฯ สู่ Net-Zero Economy ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

เอกสารประเมินความยั่งยืน SET ESG Ratings

เอกสารประเมินความยั่งยืน SET ESG Ratings