Topic

SD Professional Sharing 2/2021: ทำอย่างไรให้ความยั่งยืนเป็นเนื้อเดียวกับธุรกิจ

VDO Clip กิจกรรม "SD Professional Sharing 2/2021: ทำอย่างไรให้ความยั่งยืนเป็นเนื้อเดียวกับธุรกิจ" เรื่องราวการพัฒนาความยั่งยืนที่มีเป้าหมายและตัวชี้วัดชัดเจนและ integrate ไปกับธุรกิจ สามารถวัดผลตอบแทนทั้งต่อธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมแบบเป็นรูปธรรม