Topic

SD Professional Sharing 3/2021: Climate Change ความเสี่ยงที่ธุรกิจไม่ควรมองข้าม และการรายงานก๊าซเรือนกระจกใน One Report

VDO Clip กิจกรรม "SD Professional Sharing 3/2021: Climate Change ความเสี่ยงที่ธุรกิจไม่ควรมองข้าม และการรายงานก๊าซเรือนกระจกใน One Report" เรื่องราวจากประสบการณ์ของ บมจ. แพลน บี มีเดีย และ บมจ. เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์