Topic

ข้อมูล ESG สำคัญอย่างไรต่อการลงทุน

 

ข้อมูล ESG สำคัญอย่างไรต่อการลงทุน

 

" การประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ในรูปแบบเรตติ้งจะช่วยให้นักลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน และผู้จัดการกองทุน มีข้อมูลใช้ประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงช่วยส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนมุ่งมั่นในการพัฒนาผลการดำเนินงานด้าน ESG อย่างต่อเนื่อง "

ดร. ภากร ปีตธวัชชัย
กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

" สภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันมีความเสี่ยงต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น การดำเนินงานที่คำนึงถึงประเด็นด้าน ESG จะช่วยลดความเสี่ยงให้ธุรกิจ ผู้ลงทุนจึงควรให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงในการลงทุน ข้อมูล ESG จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ผู้ลงทุนควรใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน "

คุณชวินดา หาญรัตนกูล
นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

 

" ปัจจุบันนักวิเคราะห์นำปัจจัย ESG มาใช้ในการพิจารณาทั้งในมุมของความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์หุ้นและการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ ข้อมูล ESG จึงมีความสำคัญเช่นเดียวกับข้อมูลทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูล ESG อย่างมีคุณภาพจะช่วยให้นักวิเคราะห์สามารถวิเคราะห์หุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น "

คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร
นายกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน

 

 

📌 Click รับชมวิดีโองานประกาศผล SET ESG Ratings