Topic

โล่ SET Awards กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence

 

โล่รางวัล SET Awards

กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence

รางวัล Sustainability Excellence สะท้อนมาตรฐานแห่งความเป็นเลิศด้านความยั่งยืน มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจ อย่างยั่งยืนโดดเด่น คือ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน มีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บริษัทจดทะเบียนและองค์กรอื่น ๆ

 


DESIGN CONCEPT

สะท้อนอัตลักษณ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเนื้อหาเรื่องราวของความยั่งยืน

 

โดยการนำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจและส่งเสริมการลงทุนอย่างยั่งยืน

 

 

 

เกิดเกลียววัฏจักรแห่งการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ที่หมุนเวียนต่อเนื่องและไม่มีที่สิ้นสุดของภูมิทัศน์เศรษฐกิจไทยท่ามกลางสภาวธรรมที่ผันแปรตามธรรมชาติของสรรพสิ่งที่เป็นทั้งคู่และอยู่ตรงข้ามกันอันได้แก่ มีขึ้นและมีลง มีสว่างไสวและมีมืดมน มีเจริญรุ่งเรืองและมีซบเซา

 

 

 

บนฐานพันธกิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มุ่งขับเคลื่อนเกลียวแห่งการพัฒนาดังกล่าวอย่างเต็มกำลัง และรักษาไว้ซึ่งความสมดุล ร่วมกับพันธมิตรและบริษัทจดทะเบียนที่มีหลักธรรมาภิบาลที่ดี คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

MATERIAL

ยึดมั่นในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการเลือกใช้วัสดุจากเศษเหลือ และการพิมพ์สามมิติ

 

 

 

PlasCoff

แผ่นวัสดุที่ผลิตจากเศษเหลือของกากกาแฟ ร่วมกับพลาสติกรีไซเคิล ขึ้นรูปเป็นแผ่นผ่านการ Di-cut เพื่อเป็นรูปร่างที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสัญลักษณ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

 

การพิมพ์สามมิติ

การพิมพ์สามมิติช่วยลดกิจกรรมที่สร้างคาร์บอนปริมาณมากในกระบวนการผลิตวัสดุปกติ และยังลดของเสียหรือเศษวัสดุจากการผลิตลงมาอย่างมากอีกด้วย

 

กระบวนการผลิตโล่ (แบบยั่งยืน)

PlasCoff + 3D PRINT (Design)
ปล่อยคาร์บอนจากการผลิต 3.5 kg.CO2e

 

กระบวนการผลิตโล่ (แบบเดิม)

Resin + Aluminum (Baseline)
ปล่อยคาร์บอนจากการผลิต 11.5 kg.CO2e

 

 

*หมายเหตุ : ปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนที่แสดง เป็นการคำนวณค่าเฉลี่ยจากกระบวนการผลิตของวัสดุที่ใช้ในการออกแบบ

 

CATEGORIES OF AWARDS

 


DIMENSIONS

 


SKETCH