Topic

SET Sustainability Forum 1/2024: "Grounding Greater Governance for Good"

 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน SET Sustainability Forum เป็นประจำทุกปี 

โดยในแต่ละปีั จัดขึ้นทั้งหมด 2 ครั้งด้วยกัน

  • ครั้งที่ 1 (Q1) เพื่อนำเสนอ ESG Trends ที่สำคัญและส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ การปรับตัว และการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการตัดสินใจลงทุน ซึ่งเราเชื่อว่า เป็นความท้าทายที่คณะกรรมการ ตลอดจนผู้บริหารควรเข้าใจและให้ความสำคัญในการบริหารกำกับองค์กร และกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจและการลงทุน
  • ครั้งที่ 2 (Q3) เพื่อนำเสนอ ESG Best Practices โดยมุ่งหวังให้ภาคธุรกิจไทยมีความทัดเทียมสากล มีความเข้าใจ How-To เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจต่อไป  

ปี 2023

SET Sustainability Forum                      1/2023  ; 2/2023

ปี 2024

  • New!   รับชมย้อนหลังได้ทาง Link 
  • New!   Download เอกสารประกอบได้ที่ Link

 

สรุปการสัมมนา Visual Note

 

OPENING & KEYNOTE SPEECH

 

EXCLUSIVE TALK

 

REBUILDING TRUST : THE RISE OF GOVERNANCE IN INVESTMENT DECISIONS & CORPORATE SUSTAINABILITY

 

COMMUNICATING GREATER GOVERNANCE THROUGH RESPONSIBLE DATA

 

 

📌 Click เพื่อ Download : สรุปการสัมมนา Visual Note ทั้งหมด

 


 

"2024 ธุรกิจควรมอง Governance ใหม่

ไม่ใช่เพียงแค่กำกับดูแลที่ดี แต่คือรากฐานจำเป็น

พร้อมสื่อสารถูกวิธี เพื่อคุณค่าทางธุรกิจและการลงทุนอย่างยั่งยืน"

 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย SET ESG Academy จัดงานสัมมนา 'SET Sustainability Forum 1/2024: Grounding Greater Governance for Good' ร่วมด้วยผู้บริหารภาคตลาดทุนทั้งไทยและต่างประเทศ เพื่อตอกย้ำความสำคัญของการกำกับดูแลที่ดีอันเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจและการลงทุนอย่างยั่งยืน รวมถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG) ตลอดจนการนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบตัดสินใจทางธุรกิจและการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

จากการเติบโตที่รวดเร็วของกระแสความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ประกอบกับนวัตกรรมใหม่ที่เปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจเดิม (Disruption) นำมาซึ่งผลกระทบในการสื่อสารด้านการปฏิบัติตามประเด็น ESG ระหว่างธุรกิจกับผู้ลงทุน จนอาจสร้างความเสียหายต่อความเชื่อมั่น (Trust) ในธุรกิจ ความสุจริต (Integrity) ของผู้บริหาร ความโปร่งใส (Transparency) ในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนความรับผิดชอบของธุรกิจ (Accountability) ต่อระบบนิเวศตลาดทุน ผู้ลงทุนบางส่วนจึงเกิดแนวคิดที่มุ่งเน้นการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Investment) และใส่ใจกับการดำเนินธุรกิจมากขึ้น ผ่านการมีส่วนร่วมและเลือกลงทุนในธุรกิจที่มีรากฐานบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) ที่พัฒนาเท่าทันการเปลี่ยนแปลง และมีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้และมีการพัฒนาอยู่เสมอ เพื่อความมั่นคงของธุรกิจ และการสร้างผลกำไรระยะยาวกลับคืนผู้ลงทุนอย่างยั่งยืนนั่นเอง

 

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประธานอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน  กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ 'Grounding Greater Governance for Good' ว่า

"ธุรกิจที่ยั่งยืนไม่ได้สร้างขึ้นด้วยเจตนาที่ดีเท่านั้น
แต่ต้องขับเคลื่อนด้วยการกำกับดูแลที่ดี (Governance)
ซึ่งนอกจากเรื่องการจัดการความเสี่ยงแล้ว
ยังหมายรวมถึงประสิทธิภาพและความรอบคอบรัดกุมขององค์กร
ตลอดจนความสามารถในการแข่งขันและนวัตกรรม
ซึ่งเป็นหัวใจของการขับเคลื่อนธุรกิจสู่เป้าหมาย และสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจอย่างแท้จริง"

 

Helena Fung, Head of Sustainable Finance and Investment, APAC, London Stock Exchange Group (LSEG) บรรยายพิเศษถึงแนวโน้มความท้าทายและภูมิทัศน์การลงทุนอย่างยั่งยืน หัวข้อ 'Re-examining the Importance of Governance in Corporate Sustainability and ESG Investing' ว่า

"ผู้ลงทุนทั่วโลกให้ความสำคัญกับการดำเนินการด้านความยั่งยืนของภาคธุรกิจมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะการใช้ข้อมูลด้านบรรษัทภิบาลประกอบการตัดสินใจลงทุน
งานสัมมนาในครั้งนี้ต้องการเน้นย้ำถึงความสำคัญของการกำกับดูแลที่ดี
ความโปร่งใสของการดำเนินธุรกิจ และการเปิดเผยข้อมูล"

 

ภายในงานยังมีเสวนาอีก 2 ช่วง โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารภาคตลาดทุนร่วมให้ข้อมูล

ช่วงแรก “Rebuilding Trust: The Rise of Governance in Investment Decisions and Corporate Sustainability” แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการลงทุนอย่างยั่งยืนผ่านมุมมองผู้ใช้ข้อมูล โดยเน้นเรื่องการให้ความาำคัญกับปัจจัยชี้วัดมิติธรรมาภิบาล (Governance) ที่ผู้ลงทุนใช้อยู่หรือเห็นว่าควรนำมาใช้เพื่อประกอบการพิจารณาลงทุน เพราะผูู้ลงทุนสถาบัน/รายย่อย คือส่วนสำคัญในการกำหนดทิศทางของตลาดทุนผ่านการลงทุน นอกจากผ่านตัวกลางอย่างกระแสเงินลงทุนแล้ว ยังสามารถมีส่วนร่วมกับการพัฒนาธุรกิจที่ตนลงทุน (Shareholder Engagement) ซึ่งถือเป็นเครื่องมือ/ช่องทาง/กระบวนการด้าน Governance จของผู้ลงทุน อาทิ การซักถามถึงประเด็นต่าง ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น (AGMs)/ Proxy Voting/ Stewardship/ IR เป็นต้น

ในด้านบริษัทจดทะเบียนเอง กระบวนการมีส่วนร่วมข้างต้น ถือเป็นกระบวนการด้าน Governance ของบริษัทเพื่อรับมือกับความเสี่ยง เช่น ESG ที่เปลี่ยนแปลงไป ผ่านการทำ ESG Engagement เพื่อให้ธุรกิจมีความสามารถในการรับมือกับโลกที่เปลี่ยนไป พัฒนาธุรกิจ สร้างผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนกลับคืนสู้ผู้ลงทุนนั่นเอง 

ช่วงที่สอง “Communicating Greater Governance through Responsible Data” แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ผ่านมุมมองผู้ให้ข้อมูล ผู้ลงทุนรุ่นใหม่ และหน่วยงานกำกับดูแลที่นำเสนอแนวทางการตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในทุกมิติ เพื่อรับมือกับปัญหาประเด็นที่กระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาดทุนทั่วโลก โดยหน่วยการกำกับดูแลจึงเริ่มออกกฏเกณฑ์/ข้อบังคับ/มาตรการ เพื่อสร้างกรอบหรือแนวทางการดำเนินการและเปิดเผยข้อมูลเพื่อมุ่งสู้เป้าหมายด้านความยั่งยืนทั่วกัน 

อย่างไรก็ตามกฏเกณฑ์/ข้อบังคับ/มาตรการ ดังกล่าว เช่น การประเมินหรือแนวทางการเปิดข้อมูลต่าง ๆ เป็นเพียงเครื่องมือนำทางการดำเนินธุรกิจ (Substance Over Form! ) การเปิดเผยข้อมูล ควรมุ่งที่ Accountability & Change/Progress มากกว่าแค่เปิดเผยตาม Compliance/ Reporting เพื่อสร้างความเชื่อมั่นอีกครั้ง (Rebuilding Trust)

 

ซึ่งทั้งหมดนี้คือประเด็นสำคัญที่ได้จากงาน SET Sustainability Forum ครั้งที่ 1 ประจำปี 2024 ในหัวข้อ "Grounding Greater Governance for Good"  และในปีนี้มีกำหนดจัดงานอีกครั้งเพื่อนำเสนอ ESG Best Practices มุ่งสร้างความเข้าใจ รวมถึง Know-how และ How-to ให้กับภาคธุรกิจ/การลงทุน ในการขับเคลื่อนองค์กรและตลาดทุนไทยอย่างยั่งยืนต่อไป  

 

ร่วมติดตามงาน SET Sustainability Forum 2/2024 ได้ที่ทุกช่องท่างของ SET Thailand หรือ SET ESG Academy

#GreaterGovernance

#ESGinpractice

#SustainableInvestment

#SustainabilityForum

#SETESGAcademy

 

ทยุต สิริวรการวณิชย์
SET ESG Academy
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย