Topic

การบริหารความเสี่ยงจากการทุจริต

เอกสารประกอบกิจกรรม สัมมนา ทุจริตในองค์กร ภัยมืดที่ป้องกันและควบคุมได้

#FileSizeDownload
1 การบริหารความเสี่ยงจากการทุจริต.pdf 3.41M Download