Topic

Anti-Corruption

5 แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5 แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืนตามหลักการ CG ได้แก่ จรรยาบรรณธุรกิจ การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และมาตรการการแจ้งเบาะแส

การบริหารความเสี่ยงจากการทุจริต

เอกสารประกอบกิจกรรม สัมมนา ทุจริตในองค์กร ภัยมืดที่ป้องกันและควบคุมได้

ทุจริตในองค์กร ภัยมืดที่ป้องกันและควบคุมได้ ตอนที่ 4/4

เอกสารประกอบกิจกรรม สัมมนา ทุจริตในองค์กร ภัยมืดที่ป้องกันและควบคุมได้

ทุจริตในองค์กร ภัยมืดที่ป้องกันและควบคุมได้ ตอนที่ 3/4

เอกสารประกอบกิจกรรม สัมมนา ทุจริตในองค์กร ภัยมืดที่ป้องกันและควบคุมได้

ทุจริตในองค์กร ภัยมืดที่ป้องกันและควบคุมได้ ตอนที่ 2/4

เอกสารประกอบกิจกรรม สัมมนา ทุจริตในองค์กร ภัยมืดที่ป้องกันและควบคุมได้

ทุจริตในองค์กร ภัยมืดที่ป้องกันและควบคุมได้ ตอนที่ 1/4

เอกสารประกอบกิจกรรม สัมมนา ทุจริตในองค์กร ภัยมืดที่ป้องกันและควบคุมได้