Topic

THSI

ESG Impact Assessment Report: THSI 2022

ตัวอย่างการดำเนินงานที่น่าสนใจของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI 2021 รวม 170 บริษัทสำหรับเป็นกรณีศึกษา ตลอดจนแสดงผลลัพธ์เชิงบวก ที่เกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรของบริษัทเหล่านี้ ตามประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญ

ESG Webinar ครั้งที่ 1/2565 "THSI เครื่องมือยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันยุค ESG"

VDO Clip กิจกรรม ESG Webinar ครั้งที่ 1/2565 "THSI เครื่องมือยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันยุค ESG" วันที่ 25 ก.พ. 2565