Topic

เตรียมพร้อมก้าวสู่ "Circular Economy"

Circular Economy มุ่งให้ความสำคัญกับการเลือกใช้วัสดุ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ เพื่อทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นำมาสู่การปราศจากของเสียและมลพิษตลอดกระบวนการของสินค้าและบริการ

#FileSizeDownload
1 เตรียมพร้อมก้าวสู่ "Circular Economy" 3.73M Download