Topic

วิตามินธุรกิจ : บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ต้นแบบการนำกลยุทธ์ความยั่งยืนไปพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี

สัมภาษณ์ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ต้นแบบธุรกิจเทคโนโลยีที่ประสบความสําเร็จจากการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน พัฒนานวัตกรรมในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพพนักงานควบคู่กัน