Topic

ชุดความรู้ด้านความยั่งยืนเบื้องต้นสำหรับพนักงาน (Sustainability DNA for Employees)

ด้วยการบริหารจัดการธุรกิจในยุคปัจจุบัน มีปัจจัยหลายประการที่องค์กรต้องใส่ใจและคำนึงถึง นอกเหนือจากแค่เพียงผลตอบแทนทางการเงิน นั่นคือการให้ความสำคัญกับ การดำเนินธุรกิจตามแนวทางของความยั่งยืน เพื่อที่จะให้องค์กรมีรากฐานของระบบการจัดการที่มั่นคงและแข็งแรง เพื่อจะสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

เหตุผลสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สืบเนื่องมาจากการที่ธุรกิจต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ส่งผลให้ธุรกิจต้องเร่งปรับตัวเพื่อเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค การเปลี่ยนขั้วอำนาจเศรษฐกิจของโลกที่ทำให้เกิดคู่แข่งใหม่ทางธุรกิจและมีการนำกฎระเบียบ รวมถึงนโยบายทางภาษีมาใช้เป็นเครื่องมือสร้างโอกาสและความได้เปรียบทางการค้ามากขึ้น อีกทั้งการขาดแคลนทรัพยากร แม้กระทั่งภาวะโลกร้อนที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นในอนาคต เป็นต้น

ดังนั้น ธุรกิจจึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้มีรากฐานมั่นคงที่จะสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้อย่างทันท่วงที ซึ่งสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้รับมือได้ก็คือ การที่ พนักงาน มีความรู้ความเข้าใจถึงการทำงานที่เชื่อมโยงไปอย่างเนื้อเดียวกันกับการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร และสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงจัดทำ ชุดความรู้ด้านความยั่งยืนเบื้องต้นสำหรับพนักงาน (Sustainability DNA for Employees) สำหรับธุรกิจในภาคตลาดทุนและผู้ประกอบการทั่วไป เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาพื้นฐานความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการทำงานตามแนวทางความยั่งยืน ละเป็นเครื่องมือที่สามารถนำไปปรับใช้อย่างสอดรับกับการทำงานในชีวิตประจำวันให้แก่พนักงานได้ในทุกระดับ โดยมีทั้งความรู้สำหรับพนักงานทั่วไป และพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนขององค์กร

ชุดความรู้ด้านความยั่งยืนเบื้องต้นสำหรับพนักงาน ประกอบด้วย

 1.  หลักสูตรด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (Online e-Learning)    

หลักสูตร ESG 101

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจภาพรวมด้านการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อที่จะเป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจังให้กับองค์กร อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง สิ่งแวดล้อมและสังคมวงกว้าง 


P01: พื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (Preliminary to Corporate Sustainability)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับการปูพื้นฐานให้แก่พนักงานทั่วไปให้มีความรู้ความเข้าเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน และความเกี่ยวข้องของเรื่องนี้กับธุรกิจ พนักงานจะได้ทราบถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจตามแนวทางของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นรากฐานที่แข็งแรงให้องค์กรเติบโตในระยะยาว ทั้งในด้านมูลค่าและผลตอบแทนทางการเงิน ตลอดจนคุณค่าที่เกิดขึ้นในสายตาของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย โดยยังเชื่อมโยงร่วมไปพร้อมกับการบริหารจัดการ และมีความสอดคล้องกับบริบทของธุรกิจ


S01, S02, S03: ชุดหลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (Corporate Sustainability Strategy)

ชุดหลักสูตรนี้ประกอบด้วย 3 หลักสูตรย่อย ได่แก่ S01, S03 และ S03 ซึ่งเหมาะสำหรับพนักงานที่รับผิดชอบด้านการขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กร และขอแนะนำให้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้ครบทั้ง 3 หลักสูตร ดังนี้

🎯 S01: การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของธุรกิจ (Sustainability Commitment)

หลักสูตรนี้ เป็นการเรียนรู้ทักษะการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนของธุรกิจ รวมถึงการระบุผู้มีส่วนได้เสีย และการจัดลำดับความสำคัญของประเด็นที่สอดคล้องกับบริบทองค์กร เพื่อนำมาจัดทำแผนกลยุทธ์ของธุรกิจ ผ่านการค้นหาและระบุคุณค่าความยั่งยืนของธุรกิจสำหรับนำมาสร้างพันธสัญญา (Commitment) อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะธุรกิจที่ตอบสนองทั้งองค์กรและสังคม พร้อมทั้งสื่อสารให้ลูกค้าและสังคมรับรู้คุณค่าความยั่งยืนและพันธสัญญาขององค์กร

 

🎯 S02: การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าและประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Value Chain and Materiality Analysis)

หลักสูตรนี้ เป็นการเรียนรู้ห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) การระบุความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และการกำหนดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Materiality) ที่มีผลกระทบต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย อันนำไปสู่การจัดทำกลยุทธ์ความยั่งยืนของธุรกิจ

 

🎯 S03: การกำหนดกลยุทธ์และวิธีการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร (Sustainability strategy and Initiative)

หลักสูตรนี้ เป็นการเรียนรู้ความหมายและลักษณะของ “กลยุทธ์” ความแตกต่างระหว่าง “กลยุทธ์องค์กร” (Corporate Strategy) กลยุทธ์ธุรกิจ (Business Strategy) และ “กลยุทธ์ความยั่งยืน” (Sustainability Strategy) การกำหนดกิจกรรมด้านความยั่งยืน (Sustainability Initiative) และลำดับขั้นของการพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนที่ตอบสนองต่อประเด็นสำคัญด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

 

 2.  ชุดความรู้ DNA ความยั่งยืนของพนักงาน VDO Clips   

 

VDO Clips ชุดนี้เป็นสื่อสำหรับพนักงานในองค์กรได้เห็นตัวอย่างที่จะช่วยให้เข้าใจยิ่งขึ้นว่า ความยั่งยืนคืออะไร และมีความเกี่ยวข้องอะไร หรืออย่างไรกับการทำงานในแต่ละวัน (Daily operation) นอกจากนี้ บริษัทและพนักงานจะร่วมกันสร้าง DNA ของความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในการทำงานได้อย่างไร และสร้าง DNA ไปเพื่อประโยชน์อะไร นอกจากนี้ จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจแก่พนักงานให้มาร่วมสร้าง DNA ความยั่งยืน ที่เริ่มต้นง่ายๆ ในทุกวันของการทำงาน เพื่อต่อยอดสู่ความยั่งยืนขององค์กร และเป็นต้นแบบให้กับองค์กรอื่น 

Sustainability DNA for Employees
Sustainability DNA for Employees