Topic

20 ปี SET Awards มาตรฐานแห่งความเป็นเลิศทำความรู้จักกับ SET Awards รางวัลแห่งแรงบันดาลใจ เพื่อการยกระดับตลาดทุนไทย
 
🏆 SET Awards คืออะไร ?

ในปี 2546 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ริเริ่มรางวัล SET Awards เพื่อยกย่องบุคคลและองค์กรที่มีความสามารถโดดเด่นในภาคตลาดทุนเพื่อเป็น “ต้นแบบ” ในการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่องค์กรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนไทย รวมไปถึงผู้บริหารและพนักงานที่ร่วมกันพัฒนาองค์กร

ในปีนี้ SET Awards ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 ตอกย้ำการเป็นรางวัลแห่งมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ เพื่อการยกระดับตลาดทุนไทยมาอย่างต่อเนื่อง

🏆 ประโยชน์ของ SET Awards ?
 
ความสำเร็จของตลาดทุนไทย เกิดจากองค์กรในตลาดทุนที่มีหน้าที่แตกต่างกัน เช่น บริษัทจดทะเบียนมุ่งทำธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าทั้งในเรื่องผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล และการคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมไปควบคู่กัน ในขณะที่บริษัทหลักทรัพย์เน้นให้บริการในการซื้อขายหลักทรัพย์แก่นักลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น
 
รางวัลจาก SET Awards นอกจากจะสร้างความน่าเชื่อถือ และโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ได้รับรางวัล ยังถือเป็นมาตรฐานการันตีคุณภาพของผู้มีส่วนเสียในตลาดทุน และที่สำคัญ SET Awards เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจให้ผู้มีส่วนได้เสียพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
 
รางวัล SET Awards แบ่งเป็น 2 กลุ่มรางวัล

มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียน ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีความโดดเด่นในด้านต่าง ๆ รวม 8 ประเภทรางวัล
 
🏆 รางวัล Best CEO Awards and Young Rising Star CEO Awards
มอบให้แก่ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทจดทะเบียนที่มีความเป็นผู้นำยอดเยี่ยมและนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ
 
🏆 รางวัล Best Company Performance Awards
มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม
 
🏆 รางวัล Best REIT Performance Awards
มอบให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม
 
🏆 รางวัล Best Investor Relations Awards
มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในด้านนักลงทุนสัมพันธ์
 
🏆 รางวัล Best Innovative Company Awards
มอบให้แก่บริษัทที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมและมีผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่นเป็นรูปธรรม
 
🏆 รางวัล Deal of the Year Awards
มอบให้แก่องค์กรและบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินที่มีความโดดเด่น
 
🏆 รางวัล Best Securities Company Awards
มอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่มีความยอดเยี่ยมใน 2 ด้าน ได้แก่ ความสามารถในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีผลงานโดดเด่นและมีผลงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีคุณภาพและมีความครอบคลุม
 
🏆 รางวัล Best Securities Company Awards
มอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีผลตอบแทนของกองทุนยอดเยี่ยม
 
2. กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence

มอบรางวัล Sustainability Awards ให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความยั่งยืนได้อย่างโดดเด่น เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บริษัทจดทะเบียนและองค์กรอื่น ๆ โดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียรอบด้าน และสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อม
 
SET Awards อยู่เคียงข้างตลาดทุนไทยมาตลอด 20 ปี เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและสร้างมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศให้แก่ภาคธุรกิจ ตามวิสัยทัศน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ คือ “การพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคน”

 
------------------------------------------

บทความที่เกี่ยวข้อง
 

เกณฑ์ในการพิจารณารางวัล สู่มาตรฐานแห่งความเป็นเลิศ (กลุ่ม Business Excellence) Click

เกณฑ์ในการพิจารณารางวัล สู่มาตรฐานแห่งความเป็นเลิศ (กลุ่ม Sustainability Excellence) Click

คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการสร้างมาตรฐานแห่ง SET Awards Click

 

ความร่วมมือกับองค์กรระดับประเทศ สร้างมาตรฐานความเป็นเลิศรอบด้านของ SET Awards Click

รางวัลแห่งแรงบันดาลใจ Awards of inspiration Click

2 ทศวรรษแห่งเส้นทางความสำเร็จยกระดับมาตรฐานตลาดทุนไทย Click

 

Best Investor Relations Awards จุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จ Click

Best CEO Awards และ Young Rising Star CEO Awards ความสำเร็จจากผู้นำที่เป็นเลิศ Click

Best Company Performance Awards สะท้อนความสำเร็จผ่านผลประกอบการยอดเยี่ยม Click

 

Deal of The Year Awards ความสำเร็จในการสร้างทางเลือกให้นักลงทุน และเปิดโอกาสการระดมทุนให้บริษัท Click

Best Securities Company Awards ความสำเร็จในการช่วยส่งเสริมการซื้อขาย และการเติบโตของตลาดทุน Click

Best Asset Management Awards ความสำเร็จในการบริหารจัดการกองทุนได้อย่างโดดเด่น สร้างผลตอบแทนที่ดีแก่นักลงทุน Click

 

Best Innovative Company Awards ความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร Click

ผลงานนวัตกรรมตัวอย่าง ที่ช่วยยกระดับเส้นทางสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน Click

Benchmark of Sustainability Excellence มาตรฐานแห่งความเป็นเลิศด้านความยั่งยืน Click

 

ESG ถนนสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน Click

Road to Sustainability Excellence Click

A showcase of Sustainability Excellence หนึ่งในต้นแบบแห่งความเป็นเลิศ Click