Topic

20 ปี SET Awards : ผลงานนวัตกรรมตัวอย่าง (Showcase) ที่ช่วยยกระดับเส้นทางสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

เส้นทางความสำเร็จของตลาดทุนไทย เติบโตแบบยกระดับอย่างยั่งยืนได้ด้วยผลงานนวัตกรรมที่ไม่เพียงส่งผลอย่างเป็นรูปธรรมในการช่วยเพิ่มกำไรให้แก่บริษัท แต่ยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนที่แวดล้อมธุรกิจ และส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

SET Awards เห็นคุณค่าของการพัฒนาผลงานนวัตกรรมของบริษัทจดทะเบียนและผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุน ที่มีการจัดสรรทรัพยากรและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรจนสามารถผลักดันให้เกิดการคิดค้นนวัตกรรมมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดให้มีรางวัล Best Innovative Company Awards เพื่อเชิดชูองค์กรที่ให้ความสำคัญต่อการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมใหม่ๆที่บริษัทมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสามารถนำมาต่อยอดให้เป็นประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับองค์กรที่มีสภาพแวดล้อมการบริหารจัดการนวัตกรรมที่ดี 

ที่ผ่านมา ผลงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ครอบคลุมประเภทการสร้างสรรค์หรือปรับปรุงกระบวนการในการทำงาน การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ไปจนถึงผลิตภัณฑ์และการบริการในรูปแบบใหม่ ซึ่งล้วนเป็นผลงานนวัตกรรมที่เข้าใจและสามารถช่วยแก้ปัญหา (Painpoint) ได้อย่างถูกจุด ส่งผลต่อมูลค่าเพิ่มทั้งในเชิงของผลประกอบการของบริษัทที่ดีขึ้น,  สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม, ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คนที่เกี่ยวข้องในแง่ของผลตอบแทนและคุณภาพการใช้ชีวิต และช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลตามแนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

ตัวอย่างผลงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในปีที่ผ่านมา ที่มีความน่าสนใจและสร้างความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม มีดังนี้

 


 

นวัตกรรม “วินโนหนี้” โดย BCP ที่ได้รับรางวัลในปี 2564

บริการ Platform ให้เช่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและช่วยลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม

ผลงานนวัตกรรมนี้ถูกพัฒนาขึ้นด้วยความเข้าใจผู้ขับขี่วินมอเตอร์ไซค์ที่มีปัญหาเรื่องต้นทุนในการประกอบอาชีพที่สูงจากค่าผ่อนรถ ค่าน้ำมัน และค่าบำรุงรักษารถ โดยออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้ประกอบอาชีพจริง คือ ผู้เช่าจ่ายเพียงค่าเช่ารถไม่ต้องรับผิดชอบค่าบำรุงรักษา มีสถานีที่ใช้การเปลี่ยนแบตเตอรี่เพื่อประหยัดเวลาแทนการชาร์จ และความเร็วที่ใช้ได้ก็อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการขับขี่ส่งผู้โดยสาร

ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมของผลงานนวัตกรรมนี้ คือการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้เช่ารถให้ดีขึ้นด้วยการทำให้ต้นทุนในการประกอบอาชีพลดลง มีเงินเหลือเยอะขึ้น ลดโอกาสการเป็นหนี้ นอกจากนี้ การหันมาใช้ไฟฟ้าแทนน้ำมันก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นโดยผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมที่ลดลงสามารถวัดเป็นตัวเลขได้อย่างชัดเจน และมีแผนที่จะขยายไปให้บริการแก่ผู้ขับขี่อาชีพอื่น รวมทั้งขายแฟรนไชส์ไปยังจังหวัดอื่นๆ ในอนาคต

นวัตกรรม “เมอรินส์ (MERIns)” โดย PTTEP ได้รับรางวัลในปี 2565

อุปกรณ์เก็บตัวอย่างท่อส่งปิโตรเลียมใต้ทะเลอัจฉริยะที่ถูกพัฒนามาทำงานแทนมนุษย์ ที่ช่วยทั้งลดต้นทุน ลดเวลาในการทำงาน ลดความเสี่ยงภัยต่อชีวิตมนุษย์ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

จากเดิมที่ให้มนุษย์ดำน้ำลงไปใต้ทะเลลึกเพื่อเก็บตัวอย่างท่อส่งเพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาการรื้อถอนอุปกรณ์จากใต้ทะเล

เปลี่ยนมาใช้นวัตกรรมเมอรินส์ที่ช่วยลดเวลาการทำงานจาก 3 สัปดาห์เหลือเพียง 1 สัปดาห์ ประหยัดต้นทุนได้กว่า 6 ล้านบาทต่อท่อ และลดความเสี่ยงภัยต่อชีวิตมนุษย์

นอกจากนี้ ผลงานนวัตกรรมนี้ยังช่วยลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการเพิ่มความสามารถในการให้ข้อมูลได้เฉพาะเจาะจงมากขึ้นเพื่อพิจารณาการรื้อถอนท่อส่งว่าจำเป็นหรือไม่ หรือควรรื้อถอนเพียงบางส่วน เนื่องจากเมื่อเวลาผ่านไป ชิ้นส่วนท่อส่งได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ การรื้อถอนโดยไม่มีข้อมูลเพียงพออาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมได้ ด้วยการมีข้อมูลที่เพียงพอ ชัดเจน ก่อนตัดสินใจ จึงส่งผลให้ชุมชนรอบข้างมีความเชื่อมั่นมากขึ้น

นวัตกรรม “SCBAM Machine Learning Investment” โดย SCBAM ได้รับรางวัลในปี 2564

ผลงานนวัตกรรมที่ช่วยสร้างโอกาสในการลงทุนใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นได้เร็วขึ้น ช่วยประหยัดค่าธรรมเนียมในการดำเนินงาน และเพิ่มความโปร่งใสในการให้ข้อมูลแก่นักลงทุน

จากเดิมที่บริษัทต้องใช้เวลานานก่อนที่จะสามารถออกกองทุนใหม่ๆ ทั้งในส่วนของการจัดหาฝึกอบรมนักวิเคราะห์และสร้างฐานข้อมูล โดยเฉพาะการขยายโอกาสการลงทุนไปในต่างประเทศซึ่งกำลังเป็นที่สนใจของนักลงทุน แต่เมื่อบริษัทได้พัฒนา Machine Learning (ML) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ครอบคลุมมากขึ้นทั้งข้อมูล Traditional Data เช่น งบการเงิน และข้อมูล Alternative Data เช่น ข้อมูล ESG, Social Listening, Inside Trader และ Supply Chain Network ทำให้บริษัทสามารถออกกองทุนใหม่ๆ โดยใช้ระยะเวลาลดลง เช่น การออกกองทุนที่ลงทุนในประเทศจีนได้ภายใน 6 เดือน ถือเป็นการสร้างโอกาสการลงทุนใหม่ๆ ให้แก่นักลงทุนได้เร็วขึ้น

นอกจากนี้ ด้วยรูปแบบกระบวนการลงทุนและบริหารจัดการตามหลัก Data Driven Decision และด้วยค่าธรรมเนียมที่ลดลงเนื่องจากบริษัทลงทุนได้เองไม่ต้องไปลงทุนต่อในกองทุนต่างประเทศ ส่งผลให้บริษัทสามารถสร้างผลตอบแทนแก่ลูกค้าที่เป็นนักลงทุนได้เหนือกว่า Benchmark และยังเพิ่มความโปร่งใสในการให้ข้อมูลที่จะเผยแพร่แก่ลูกค้าเพราะเป็นข้อมูลที่บริษัทเป็นเจ้าของเอง แตกต่างจากเดิมที่มีข้อจำกัดเนื่องจากเป็นข้อมูลที่ได้รับจากกองทุนต่างประเทศที่บริษัทไปลงทุน สะท้อนผลความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมตามแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

นวัตกรรม “HUMATRIX” โดย HUMAN ได้รับรางวัลในปี 2563

ระบบจัดการทรัพยากรบุคคลที่ช่วยให้ลูกค้าของบริษัทดูแลชีวิตพนักงานได้ดีขึ้นทั้งในชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวภายใต้ข้อมูลที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ด้วยต้นทุนค่าใช้งานที่ต่ำกว่าแบรนด์คู่แข่งระดับโลก

บริษัทเริ่มต้นธุรกิจโดยให้บริการ Outsourcing งานด้านบริหารบุคคลแก่ลูกค้าโดยการนำเข้า application จากต่างประเทศที่เป็น Global Brand จนมาสู่การพัฒนาระบบของตนเองโดยใช้เวลามากกว่าสิบปีด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ลูกค้าได้ดูแลชีวิตของพนักงานได้ดีขึ้นทั้งในที่ทำงานและชีวิตส่วนตัว ช่วยดูแลจัดการข้อมูลพนักงานแบบครบทุกช่วงการทำงาน ด้วยความเข้าใจความต้องการเฉพาะในจุดที่เป็นกฎหมายหรือรูปแบบการจ้างงานเฉพาะในประเทศไทย รองรับระบบประกันสังคม ระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การจ้างพนักงานเป็นรายชั่วโมง และการลาของพนักงานในรูปแบบรายชั่วโมง เป็นต้น

จากการโฟกัสในด้าน HR Management ที่เน้นการจัดการขั้นตอนการทำงาน การอนุมัติ การทำตามกฎหมาย และการจัดการเรื่องผลตอบแทน บริษัทได้พัฒนาสู่การดูแลในด้าน HR Development ที่เน้นการพัฒนาบุคลากรโดยให้คุณค่าการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลายและเหมาะสมกับการใช้งานจริง มีการเพิ่มหลักสูตรการเรียนรู้ที่ครอบคลุมไปถึงเรื่องคุณภาพชีวิตส่วนตัวของพนักงานด้วย ทำให้บริษัทเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับแบรนด์คู่แข่ง ช่วยลดการนำเข้า applicationจากต่างประเทศ โดยเสนอบริการที่มีต้นทุนที่ต่ำกว่าและดีกว่าด้วยความเข้าใจปัญหาของลูกค้า และยังช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามพันธกิจของบริษัทที่มุ่งดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

 

------------------------------------------

บทความที่เกี่ยวข้อง
 

ทำความรู้จักกับ SET Awards รางวัลแห่งแรงบันดาลใจ เพื่อการยกระดับตลาดทุนไทย Click

เกณฑ์ในการพิจารณารางวัล สู่มาตรฐานแห่งความเป็นเลิศ (กลุ่ม Business Excellence) Click

เกณฑ์ในการพิจารณารางวัล สู่มาตรฐานแห่งความเป็นเลิศ (กลุ่ม Sustainability Excellence) Click

 

คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการสร้างมาตรฐานแห่ง SET Awards Click

ความร่วมมือกับองค์กรระดับประเทศ Click

รางวัลแห่งแรงบันดาลใจ Click

 

2 ทศวรรษแห่งเส้นทางความสำเร็จยกระดับมาตรฐานตลาดทุนไทย Click

Best Investor Relations Awards จุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จ Click

Best CEO Awards และ Young Rising Star CEO Awards ความสำเร็จจากผู้นำที่เป็นเลิศ Click

 

Best Company Performance Awards สะท้อนความสำเร็จผ่านผลประกอบการยอดเยี่ยม Click

Deal of The Year Awards ความสำเร็จในการสร้างทางเลือกให้นักลงทุน และเปิดโอกาสการระดมทุนให้บริษัท Click

Best Securities Company Awards ความสำเร็จในการช่วยส่งเสริมการซื้อขาย และการเติบโตของตลาดทุน Click

 

Best Asset Management Awards ความสำเร็จในการบริหารจัดการกองทุนได้อย่างโดดเด่น สร้างผลตอบแทนที่ดีแก่นักลงทุน Click

Best Innovative Company Awards ความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร Click

Benchmark of Sustainability Excellence มาตรฐานแห่งความเป็นเลิศด้านความยั่งยืน Click

 

ESG ถนนสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน Click

Road to Sustainability Excellence Click

A showcase of Sustainability Excellence หนึ่งในต้นแบบแห่งความเป็นเลิศ Click

 

Coming Soon