Topic

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญบริษัทจดทะเบียนร่วมตอบแบบประเมินความยั่งยืน ปี 2567 เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการคัดเลือกหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings

 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ขอเชิญบริษัทจดทะเบียนร่วมตอบแบบประเมินความยั่งยืน ปี
2567 เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการคัดเลือกหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings

 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณภาพของบริษัทจดทะเบียนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการดำเนินธุรกิจอย่างคำนึงถึงการบริหารจัดการในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล จึงจัดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขึ้นตั้งแต่ปี 2558 เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนมีแนวทางสำหรับพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร โดยสามารถนำแบบประเมินความยั่งยืนไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้เติบโตในระยะยาว

 

บริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับการประกาศเป็นหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสให้บริษัทจดทะเบียนเป็นที่รู้จักของผู้ลงทุนอย่างแพร่หลาย เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้จัดการกองทุนเริ่มนำ SET ESG Ratings ไปใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน

นอกจากนี้ บริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วมในการสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างโดดเด่นยังมีโอกาสได้รับรางวัลต้นแบบด้านความยั่งยืน SET Awards กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ด้านภาพรวมความยั่งยืน (Sustainability Awards) อีกด้วย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอเชิญชวนบริษัทจดทะเบียนร่วมตอบแบบประเมินความยั่งยืน ปี 2567 เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการคัดเลือกหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings และ ดัชนี SETESG รวมทั้งเพื่อประกอบการพิจารณารางวัล SET Awards กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence

 

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
  • รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้น เพื่อเข้าร่วมการประเมินความยั่งยืนปี 2567 Click
  • เกณฑ์และคู่มือการเข้าร่วมการประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน ประจําปี 2567 : ภาษาไทย Click
  • Criteria and Guideline: Corporate Sustainability Assessment 2024 for SET ESG Ratings: English version Click
  • ต้องการรับใบสมัครและแบบประเมินความยั่งยืนประจำปี 2567 (สำหรับบริษัทจดทะเบียนเท่านั้น) โปรดติดต่ออีเมล SETsustainability@set.or.th ขอรับใบสมัครตั้งแต่เมษายน 2567 เป็นต้นไป


กำหนดการ

ใบสมัครเข้าร่วมการประเมินความยั่งยืน และใบสมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัลด้าน Supply Chain Management (SCM)

ภายในวันที่ 25 เมษายน 2567 ผ่านระบบ Microsoft Form (Click)

ไฟล์แบบประเมินความยั่งยืนและเอกสารอ้างอิง

ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ผ่านระบบ SET Link (Click)

ไฟล์แบบประเมิน SCM และเอกสารอ้างอิง (สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดรางวัล SCM)

ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ทางอีเมล setscmawards24@sasin.edu

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม Webinar: SET Sustainability Assessment 2024 ในวันที่ 23 เม.ย. 2567 Click
  • หุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings Click
  • กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence (ด้านภาพรวม Sustainability และด้าน Supply Chain Management) Click
  • SET Awards 2024 หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัล Click

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • เกี่ยวกับการประเมินความยั่งยืนและ SET ESG Ratings อีเมล Sustainability@set.or.th
  • เกี่ยวกับกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence อีเมล setscmawards24@sasin.edu