Topic

FAQ ถาม-ตอบ เรื่อง THSI และ Sustainability Excellence Awards

ถาม 1: หุ้นยั่งยืน หรือ THSI (Thailand Sustainability Investment) คืออะไร

ตอบ: "หุ้นยั่งยืน" หรือ "THSI" เป็นรายชื่อของบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) ซึ่งเป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนตามแนวคิดการลงทุนอย่างยั่งยืนที่นำปัจจัยด้าน ESG มาประกอบการตัดสินใจลงทุนควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของบริษัท เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

ถาม 2: หุ้นยั่งยืนเริ่มมีมาตั้งเมื่อไร

ตอบ: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จัดให้มีการประกาศรายชื่อหุ้นยั่งยืนครั้งแรกในปี 2558

ถาม 3: รายชื่อหุ้นยั่งยืนได้มาอย่างไร มาจากไหน และบริษัทจดทะเบียนอยากเข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืนต้องทำอย่างไร

ตอบ: รายชื่อหุ้นยั่งยืนคัดเลือกจากบริษัทจดทะเบียนที่สมัครใจเข้าร่วมตอบแบบประเมินความยั่งยืน ของ SET โดยการตอบคำถามใน 3 มิติ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม ทั้งนี้ SET มีการทบทวนคำถามในแบบประเมินทุกปีให้สอดคล้องกับบริบทความยั่งยืนที่มีการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล

บริษัทจดทะเบียนที่จะผ่านการคัดเลือกเข้าสู่หุ้นยั่งยืนได้ ต้องผ่านเงื่อนไขดังนี้

1) ต้องได้คะแนนจากการตอบแบบประเมินความยั่งยืนอย่างน้อย 50% ในแต่ละมิติด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม หรือเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของ DJSI (Dow Jones Sustainability Index – ดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจนส์)

2) และบริษัทจดทะเบียนยังต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามเกณฑ์ที่กำหนด เช่น

     - ผลการประเมินคุณภาพรายงานด้านบรรษัทภิบาล (Corporate Governance Reporting: CGR) ของสถาบันกรรมการไทย (Institute of Directors: IOD)
     - ผลประกอบการด้านกำไรสุทธิและส่วนของผู้ถือหุ้น
     - การกำกับดูแลในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียน และการไม่สร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมสังคม และบรรษัทภิบาล เป็นต้น

ถาม 4: ใครเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกรายชื่อหุ้นยั่งยืนให้กับ SET

ตอบ: SET มีคณะทำงานเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือในตลาดทุนเป็นผู้กลั่นกรองให้กระบวนการคัดเลือกมีความโปร่งใสและเชื่อถือได้ 

ถาม 5: การประเมินความยั่งยืนในแต่ละมิติด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง

ตอบ: เป็นคำถามทั่วไปสำหรับทุกกลุ่มอุตสาหกรรมในแต่ละมิติ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังต่อไปนี้

ถาม 6: กระบวนการ/ขั้นตอน และช่วงเวลาในการร่วมประเมินความยั่งยืนเป็นอย่างไร

ตอบ: กระบวนการ/ขั้นตอน และช่วงเวลาของการประเมินความยั่งยืนโดยประมาณ ดังนี้

 

ถาม 7: Sustainability Excellence Awards คืออะไร

ตอบ: คือรางวัลด้านความยั่งยืนที่ SET มอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างโดดเด่นในมิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม รวมถึงบรรษัทภิบาล 

ถาม 8: บริษัทจดทะเบียนจะเข้าร่วมประกวด Sustainability Excellence Awards ได้อย่างไร

ตอบ: บริษัทจดทะเบียนที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประกวด Sustainability Excellence Awards ต้องสมัครเข้าร่วมตอบแบบประเมินความยั่งยืนเป็นลำดับแรก และต้องสามารถผ่านการประเมินความยั่งยืนเข้าสู่การเป็นรายชื่อหุ้นยั่งยืน จึงจะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับถัดไปในเชิงลึกขึ้นว่าบริษัทมีผลการดำเนินงานในมิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม รวมถึงบรรษัทภิบาลที่โดดเด่นพอจะได้รับรางวัล Sustainability Excelllence Awards หรือไม่ โดยSET จะใช้กระบวนการคัดกรองด้วยวิธีเชิญบริษัทมาสัมภาษณ์พร้อมกับการนำเสนอผลการดำเนินงาน (Presentation) ต่อคณะกรรมการสัมภาษณ์รางวัลฯ ตามเกณฑ์ที่กำหนด

ถาม 9: Sustainability Excellence Awards มีรางวัลประเภทใดบ้าง

ตอบ: รางวัลหลักมี 4 ประเภท ประกอบด้วย (1) รางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม (Sustainability Excellence Awards of Honor) สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวัลในระดับยอดเยี่ยมต่อเนื่องสามปีเป็นต้นไป (2) รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม (Best Sustainability Excellence Awards) (3) รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนดีเด่น (Highly Commended in Sustainability Excellence Awards) และ (4) รางวัล Rising Star Sustainability Awards สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่เริ่มมีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนได้โดดเด่น

ถาม 10: Sustainability Excellence Awards ประกาศผลเมื่อไร

ตอบ: การประกาศผลและการจัดงานมอบรางวัล Sustainability Awards จะอยู่ภายใต้งาน SET Excellence Awards ประมาณปลายเดือนตุลาคม