Topic

ทันกระแสธุรกิจยั่งยืน : ต้นแบบธุรกิจยั่งยืนและบทเรียนฝ่าวิกฤต COVID-19

โลกกำลังอยู่ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นความท้าทายของทุกธุรกิจและทุกคนในสังคม การคำนึงถึงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ อาทิ ปัญหาโลกร้อน ประเด็นสิทธิมนุษยชน ประเด็นสังคมผู้สูงอายุ และปัญหาโรคระบาด ล้วนเป็นเรื่องสำคัญ

วิกฤต COVID-19 ถือเป็นสถานการณ์ที่กระทบระบบเศรษฐกิจโลกแบบไม่ทันตั้งตัว และเป็นปัญหาซ้อนทับปัญหาเดิมที่ยังเรื้อรังอยู่ มีผลกระทบจากการจำกัดการเดินทาง การเว้นระยะห่าง การปิดหรือการจำกัดเวลาเปิดกิจการ หลายธุรกิจต้องชะงัก เศรษฐกิจถดถอย กำลังซื้อลดลงอย่างเร็ว บริษัทขนาดกลาง-เล็ก และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ล้วนได้รับผลกระทบมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ประเภทธุรกิจ เช่น ธุรกิจบริการ ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจสายการบินก็ได้รับผลกระทบอย่างมากถึงมากที่สุดเพราะไม่สามารถทำธุรกรรมต่างๆ ได้

ในช่วงเวลาเช่นนี้และอนาคต การปรับตัวและทำความเข้าใจตลาดและผู้บริโภค ไปจนถึงการปรับโมเดลธุรกิจ การพัฒนานวัตกรรม หรือแสวงหาช่องทางการขายใหม่ ถือเป็นองค์ประกอบของหลักการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน เพื่อหาวิธีตั้งรับและแสวงหาโอกาสใหม่พาธุรกิจให้อยู่รอดเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ บริษัทต้องตระหนักว่าหากต้องเจอเหตุวิกฤตครั้งต่อไป จะต้องปรับให้เร็ว ต้องวางรากฐานให้ธุรกิจแข็งแกร่งเพื่อฟันฝ่าสถานการณ์วิกฤติไปให้ได้ เปรียบเสมือนเป็น “วิตามิน” ที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้ธุรกิจแข็งแกร่งขึ้น

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) โดยมุ่งยกระดับการดำเนินงานด้าน ESG ของบริษัทจดทะเบียนผ่านบริการให้ความรู้ที่หลากหลาย เช่น หลักสูตรอบรม สัมมนา คู่มือ แนวปฏิบัติ การประเมินผลการดำเนินงานด้าน ESG คลังความรู้ด้าน ESG การให้คำปรึกษาเชิงลึกในประเด็นต่างๆ ด้าน ESG เพื่อสนับสนุนความรู้ความเข้าใจและความสามารถพัฒนาผลการดำเนินงานด้าน ESG ได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะนำไปสู่การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอต้นแบบธุรกิจที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน มีการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญทางธุรกิจ เพื่อนำมาสู่การสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน [บริษัทจดทะเบียนที่สนใจนำเสนอต้นแบบธุรกิจยั่งยืน (Case Study) ของตัวเอง ติดต่อ +662 009 9878]

e-Learning : หลักสูตรความรู้เพื่อพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน

P01: พื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ
(Preliminary to Corporate Sustainability)

 • ศึกษารายละเอียด Click
 • เรียนผ่าน YouTube Click
 • เรียนผ่าน SET e-Learning Click

S01: การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของธุรกิจ (Sustainability Commitment)

 • ศึกษารายละเอียด Click
 • เรียนผ่าน SET e-Learning Click

S02: การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าและประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Value Chain and Materiality Analysis)

 • ศึกษารายละเอียด Click
 • เรียนผ่าน SET e-Learning Click

S03: การกำหนดกลยุทธ์และวิธีการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร (Sustainability strategy and Initiative)

 • ศึกษารายละเอียด Click
 • เรียนผ่าน SET e-Learning Click

RE01: หลักสูตรการเตรียมความพร้อมจัดทำ Sustainability Disclosure ตาม One Report

 • ศึกษารายละเอียด Click
 • เรียนผ่าน YouTube Click
 • เรียนผ่าน SET e-Learning Click
 

Articles & Infographic : บทความต้นแบบธุรกิจยั่งยืนและบทเรียนฝ่าวิกฤต COVID-19  (Click ดูทั้งหมด)

Sustainable Development Showcases 2020: แนวทางการจัดการภาวะวิกฤต COVID-19 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ Click

บทเรียนธุรกิจฝ่าวิกฤต COVID-19 จาก 8 กลุ่มอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์ฯ Click บทความ Click Infographic

โลกหลังวิกฤติ COVID-19 ตอนการปรับตัวของธุรกิจบริการประเภท Hospitality Industry Click

VDO Clips : แนวทางฝ่าวิกฤต COVID-19 และประสบการณ์จากบทเรียนธุรกิจของผู้นำองค์กร (Click ดูทั้งหมด)

วิตามินธุรกิจ: บทเรียนธุรกิจฝ่าวิกฤต COVID-19 ของ 8 กลุ่มอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์ฯ EP.1 Click, EP.2 Click

วิตามินธุรกิจ: บทเรียนธุรกิจฝ่าวิกฤต COVID-19 กลุ่มธุรกิจบริการ EP.3 Click

วิตามินธุรกิจ: บทเรียนธุรกิจฝ่าวิกฤต COVID-19 กลุ่มธุรกิจประกันภัย EP.4 Click

VDO Clips : ต้นแบบธุรกิจยั่งยืน และวิสัยทัศน์การขับเคลื่อนธุรกิจของผู้นำองค์กร (Click ดูทั้งหมด)

S&J : องค์กรที่วิเคราะห์ประเด็นสำคัญทางธุรกิจ เพื่อนำมาสู่การสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ลูกค้า การจัดการความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้ บริโภค Click

M-CHAI : องค์กรที่วิเคราะห์ประเด็นสำคัญทางธุรกิจ นำมาสู่การยกระดับการให้บริการศูนย์การแพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน และศูนย์การแพทย์เฉพาะทางเสาร์-อาทิตย์ เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าเป็นสำคัญ (Customer Centric) Click

TPBI : องค์กรที่วิเคราะห์ประเด็นสำคัญทางธุรกิจ นำมาสู่การปรับ Business Models พัฒนานวัตกรรมพลาสติกเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และตอบรับกระแสที่เปลี่ยนแปลงของโลก Click

 

ทันกระแสธุรกิจยั่งยืน : หัวข้ออื่นๆ