Topic

ทันกระแสธุรกิจยั่งยืน : Business & Climate Change

Climate Change คืออะไร
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change) คือ การเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศเฉลี่ยในพื้นที่หนึ่ง (Average Weather) อันเป็นผลทางตรงหรือทางอ้อมจากกิจกรรมของมนุษย์ ที่ทำให้องค์ประกอบของบรรยากาศเปลี่ยนแปลงไปมากกว่าที่เกิดจากความผันแปรตามธรรมชาติ และยังหมายความรวมถึงอุณหภูมิสูงหรือต่ำผิดปกติ ฝนตกหนัก ฝนแล้ง ลมพายุรุนแรง เป็นต้น

กิจกรรมของมนุษย์ที่มีผลทำให้ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ กิจกรรมที่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้น เช่น การปศุสัตว์ การใช้พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิส การใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาเกินความจำเป็น การสร้างขยะ การเลือกใช้อุปกรณ์ที่ย่อยสลายยาก เหล่านี้เป็นเหตุให้ภาวะเรือนกระจก (Greenhouse Effect) รุนแรงกว่าที่ควรจะเป็นตามธรรมชาติ และส่งผลให้อุณหภูมิพื้นผิวโลกสูงขึ้น ที่เรียกว่าภาวะโลกร้อน (Global Warming)

ภาคธุรกิจถือเป็นปัจจัยสำคัญในการก่อปัญหาภาวะโลกร้อน และเป็นความหวังในการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน จึงทำให้มีเสียงเรียกร้องจากภาครัฐและผู้บริโภคขอให้ธุรกิจตระหนักและร่วมกันแก้ปัญหา ธุรกิจจึงจำเป็นต้องมีความรู้เพื่อดำเนินธุรกิจโดยไม่เพิ่มปัญหา หรือยิ่งไปกว่านั้น ยังต้องสร้างประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาก๊าซเรือนกระจกหรือปัญหาภาวะโลกร้อน อย่างไรก็ดี การติดตามข่าวสารด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและ Mega Trends ที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างครอบคลุมการเก็บข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรเพื่อนำมาวิเคราะห์ช่องว่าง อาจช่วยเพิ่มขีดความสามารถหรือสร้างโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจ รวมถึงลดความเสี่ยงจากการต่อต้านของสังคม

การที่อุณหภูมิโลกขึ้นสูงมากกว่าปกติจะเกิดผลกระทบกับการใช้ชีวิตของทุกคน ปัจจุบันจึงสามารถสังเกตเห็นว่าในฤดูร้อน อากาศร้อนขึ้น น้ำแล้ง ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง ขาดแคลนอาหาร ฤดูฝนมีพายุรุนแรงมากขึ้น เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนและเศรษฐกิจเสียหาย ฤดูหนาวอากาศหนาวจัด สัตว์และพืชล้มตาย จากผลการศึกษาของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) ได้พบว่า การก้าวไปสู่เป้าหมายที่ทุกประเทศจะช่วยกันลดก๊าซเรือนกระจกลง เพื่อทำให้อุณหภูมิของโลกไม่เพิ่มขึ้นเกิน 1.5-2.0 องศาเซลเซียส ภายในศตวรรษนี้และภายในปี 2050 จำเป็นต้องควบคุมให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือที่เรียกว่า "Carbon Neutral" หมายความว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกับอัตราการดูดกลับต้องเท่ากัน หรือโดยรวมแล้วเป็นศูนย์นั่นเอง

e-Learning : หลักสูตรความรู้ด้าน Climate Change (Click ดูทั้งหมด)

TCFD01 หลักสูตร TCFD & SDGs Beginners

  • ศึกษารายละเอียด Click
  • เรียนผ่าน YouTube Click
  • เอกสารประกอบการเรียน Click

TCFD02 หลักสูตร TCFD & SDGs Advanced

  • ศึกษารายละเอียด Click
  • เรียนผ่าน YouTube Click
  • เอกสารประกอบการเรียน Click

TCFD03 หลักสูตร TCFD & SDGs 
ESG Risk Analysis and GHG Accounting

  • ศึกษารายละเอียด Click
  • เรียนผ่าน YouTube Click
  • เอกสารประกอบการเรียน Click

Articles & Handbook : บทความ และ คู่มือการทำงาน เกี่ยวกับ Climate Change (Click ดู Articles ทั้งหมด Click ดู Handbooks ทั้งหมด)

Nature-based Solution (NbS) …ทางรอดของธุรกิจในปัจจุบันเมื่อทุกคนต่างบอกว่า Nature-based Solution คือแนวทางแก้ปัญหาวิกฤตต่าง ๆ ในปัจจุบัน และเป็นหนทางสู่ความยั่งยืนของธุรกิจ แต่จริง ๆ แล้ว Nature-based Solution (NbS) คืออะไรกันแน่? มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจอย่างไร?  Click  

มาทำความรู้จักแนวคิด เศรษฐกิจฟื้นตัวและโตขึ้นได้ แต่ปัญหาสิ่งแวดล้อมลดลง ด้วย Green Recovery 
 แนวทางและมาตรการใหม่ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตแบบยั่งยืน Click 

Coming Soon.

ธุรกิจกับการแก้ปัญหาโลกร้อน : ทำความเข้าใจปัญหาโลกร้อน และทำไมการลดก๊าซเรื่อนกระจกจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ธุรกิจได้ Click

European Green Deal หรือมาตรการลดคาร์บอนไดออกไซด์ลงร้อยละ 55 ในปี 2030  ของกลุ่มประเทศ EU  Click
รู้มั้ย? Climate Change เกี่ยวข้องกับความเท่าเทียมกันทางเพศอย่างไร : ค้นหาคำตอบได้จากบทความ Climate Justice and Gender Equality พร้อมกรณีศึกษาจากตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก  Click

คู่มือการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานสากล TCFD พร้อมตัวอย่างบริษัทจากกลุ่มประเทศ G20 เหมาะสำหรับบริษัทจดทะเบียน ครอบคลุมการกำกับดูแล กลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง ตัวชี้วัดและเป้าหมาย Click

Building Climate Resilience in Southeast Asia [Handbook for Action] Click
Building Climate Resilience in Southeast Asia [A Framework for Private-Sector Action] Click

VDO Clips :  คลิปวิดีโอเกี่ยวกับ Climate Change  (Click ดูทั้งหมด)

Climate Change ความเสี่ยงที่ธุรกิจไม่ควรมองข้าม และการรายงานก๊าซเรือนกระจกใน One Report Click

Climate Change: Key Trend in Capital Market Risks and Opportunities
EP.1 Click, EP.2 Click, EP.3 Click, EP.4 Click

SET ESG Webinar: Business & Climate Change ครั้งที่ 1 "Understanding Climate Change as Business Drivers"
Click

 

ทันกระแสธุรกิจยั่งยืน : หัวข้ออื่นๆ