Topic

ทันกระแสธุรกิจยั่งยืน : หุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings

หุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณภาพของบริษัทจดทะเบียนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการดำเนินธุรกิจอย่างคำนึงถึงการบริหารจัดการในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล จึงจัดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขึ้นตั้งแต่ปี 2558 เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนมีแนวทางสำหรับพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร โดยสามารถนำแบบประเมินความยั่งยืนไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้เติบโตในระยะยาว

บริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับคัดเลือกเข้าสู่ SET ESG Ratings ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสให้บริษัทเป็นที่รู้จักของผู้ลงทุนอย่างแพร่หลาย นอกจากนี้บริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานอย่างโดดเด่น ยังมีโอกาสได้รับรางวัลต้นแบบด้านความยั่งยืนของ SET Awards ประเภท Sustainability Excellence อีกด้วย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอเชิญชวนบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมการประเมินความยั่งยืนปี 2564 โดยการตอบแบบประเมินความยั่งยืนเพื่อคัดเลือกให้อยู่ใน SET ESG Ratings หรือรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” และรับรางวัลด้านความยั่งยืน (SET Awards กลุ่ม Sustainability Excellence) รวมถึงเป็นสมาชิกในดัชนี SETESG

📢 ภาพรวมทั้งหมดของ SET ESG Ratings  Click

เอกสารการเข้าร่วมประเมิน SET ESG Ratings ปีล่าสุด (2566) 

  • Coming Soon


เอกสารการเข้าร่วมประเมิน
THSI ปีล่าสุด (2565)

  • รายชื่อบริษัทจดทะเบียน ที่ผ่านเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้น เพื่อเข้าร่วมการประเมิน THSI ปี 2566 Click
  • เกณฑ์และคู่มือการเข้าร่วมการประเมิน THSI ปี 2566 : ภาษาไทย Click
  • Criteria and Guideline: Corporate Sustainability Assessment 2023 for THSI : English version Click
  • ต้องการรับใบสมัครและแบบประเมิน THSI ปี 2566 โปรดติดต่ออีเมล SETsustainability@set.or.th


กำหนดการประเมิน SET ESG Ratings  ปีล่าสุด (2566)

  • ส่งใบสมัคร ภายในวันที่ 27 เม.ย. 256ทางอีเมล SETsustainability@set.or.th
  • ส่งข้อมูลการตอบแบบประเมินความยั่งยืน ภายในวันที่ 31 พ.ค. 2566 ผ่านระบบ SET Link Click


ข้อมูลอื่นๆ ปีล่าสุด (2565)

  • สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร THSI Exclusive Coaching : เตรียมความพร้อมก่อนการประเมิน (รอระบุวันที่รับสมัครในปี 2567) Click
  • รางวัล SET Awards ในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence Click
  • FAQ การประเมิน THSI Click


e-Learning :
หลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ SET ESG Ratings และ
THSI  

เรียนรู้และทำความเข้าใจแบบประเมินความยั่งยืน Click

THSI EXCLUSIVE COACHING: เตรียมความพร้อมก่อนการประเมิน THSI Click

 

Articles & Infographic : บทความเกี่ยวกับ THSI (Click ดูทั้งหมด) 

อยากเข้าร่วมประเมิน THSI ต้องเริ่มต้นอย่างไร Click

ESG IMPACT ASSESSMENT REPORT: THSI 2021 Click

Sustainable Development Showcases 2020 Click

VDO Clips :  THSI (Click ดูทั้งหมด) 

หุ้นยั่งยืนคืออะไร? Click

หุ้นยั่งยืนดีอย่างไร? Click

SD Professional Sharing: เคล็ด (ไม่) ลับพิชิตหุ้นยั่งยืน THSI? Click

 

ทันกระแสธุรกิจยั่งยืน : หัวข้ออื่นๆ