Topic

Sustainable Business Development Roadmap: Step 4 มุ่งสู่ธุรกิจยั่งยืน

โลกปัจจุบันที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งเราจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่า การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นส่งผลให้การทำธุรกิจในยุคนี้ไม่สามารถให้ความสำคัญกับเพียงแค่ตัวเลข “กำไร” ที่บรรทัดสุดท้ายในงบการเงินเพียงอย่างเดียวได้อีกต่อไป หากแต่ธุรกิจต้องคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อาทิ ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน และ สิ่งแวดล้อม ของธุรกิจด้วย ธุรกิจยุคใหม่จึงหันมาให้ความสำคัญและร่วมดูแลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องบนความรับผิดชอบในวงกว้าง เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้แก่องค์กรและการเติบโตได้ในระยะยาว

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงได้ออกแบบชุดเส้นทางของการเป็นธุรกิจยั่งยืน หรือ Sustainable Business ที่เรียกว่า "Sustainable Business Development Roadmap" สำหรับธุรกิจขึ้นมา ซึ่งการเดินทางของธุรกิจในเส้นทางนี้จะประกอบด้วย 4 ขั้นตอน เริ่มจาก (1) การวางรากฐานความยั่งยืน ต่อด้วย (2) การขับเคลื่อนธุรกิจยั่งยืน (3) การพัฒนาต่อยอด และ (4) การมุ่งสู่ธุรกิจยั่งยืน

บริษัทจดทะเบียนที่ได้ผ่านการวางรากฐานความยั่งยืน การขับเคลื่อนธุรกิจยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาต่อยอดความยั่งยืนของ Sustainability Development Roadmap แล้ว ในที่สุดก็จะเดินทางมาถึงขั้นตอนสุดท้าย คือ....

ขั้นตอนที่ 4 การมุ่งสู่ธุรกิจยั่งยืน

ซึ่งเป็นการเดินหน้ารักษาความต่อเนื่อง และยกระดับความยั่งยืนของธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสอดคล้องและบูรณาการร่วมกัน การสร้างสรรค์และนำนวัตกรรมมาตอบโจทย์ธุรกิจตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งรู้ทันและคำนึงถึงความเสี่ยงใหม่ เพื่อความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ รวมถึงสามารถปรับตัวได้ในทุกสถานการณ์

ในขั้นตอนที่ 4 "มุ่งสู่ธุรกิจยั่งยืน" ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอนำเสนอตัวอย่างของบริษัทจดทะเบียนต้นแบบ ซึ่งเปรียบเสมือน Showcase ของธุรกิจที่ดำเนินงานอย่างยั่งยืนและครอบคลุมด้าน ESG โดยเป็นบริษัทซึ่งได้รับการยอมรับทั้งในระดับในประเทศและระดับสากล ซึ่งบริษัทอื่นสามารถเรียนรู้ได้ ดังนี้

ต้นแบบธุรกิจยั่งยืนในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ THSI ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

🔶 VDO Clips เรียนรู้บริบทและมุมมองการบริหารจัดการแบบยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ใน THSI [Click]

🔶 หนังสือ Showcases ที่มีบทสรุปของบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้รับรางวัล SET Sustainability Excellence Awards และเข้าสู่ THSI ตั้งแต่ปี 2557 [Click]

🔶 ขอแนะนำรายชื่อบริษัทจดทะเบียนใน THSI ปีล่าสุดและปีย้อนหลัง [Click] รวมทั้งรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวัล SET Awards กลุ่ม Sustainability Excellence [Click] ซึ่งหากท่านสนใจ ก็สามารถค้นหาข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนเหล่านี้เพิ่มเติมได้จากเว็บต์ไซต์และรายงานความยั่งยืนของแต่ละบริษัท

ต้นแบบธุรกิจยั่งยืนในดัชนีสากล

🔶 ขอแนะนำรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในดัชนีสากล DJSI ปีล่าสุดและปีย้อนหลัง [Click]

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานผู้ให้บริการข้อมูลการลงทุนชั้นนำของโลก อาทิ Arabesque S-Ray®, MSCI, S&P, Vigeo Eiris, Refinitiv ได้เผยแพร่ESG Ratings ของบริษัทจดทะเบียนไทยเพื่อส่งเสริมการลงทุนอย่างยั่งยืน ผ่าน www.settrade.com โดยข้อมูล ESG ของบริษัทจดทะเบียน จะสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจ โดยคำนึงถึงประเด็นความเสี่ยง และโอกาสทางธุรกิจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขัน และศักยภาพในเติบโตในระยะยาว เชื่อมโยงกับมูลค่าของกิจการ และผลการดำเนินงานทางการเงิน(Financial Performance) ของธุรกิจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click ซึ่งหากท่านสนใจ ก็สามารถค้นหาข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนเหล่านี้เพิ่มเติมได้จากเว็บต์ไซต์และรายงานความยั่งยืนของแต่ละบริษัท

 

🎯 ข้อมูลเพิ่มเติม Sustainable Business Development Roadmap [Click รูปเพื่อไปยังขั้นตอนอื่นๆ]