Topic

SET Sustainability Forum 2/2024

 

ที่มาของการจัดงาน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย SET ESG Academy จัดงาน SET Sustainability Forum เป็นประจำทุกปี 

โดยในแต่ละปีั จัดขึ้นทั้งหมด 2 ครั้งด้วยกัน

  • ครั้งที่ 1 (Q1) เพื่อนำเสนอ ESG Trends ที่สำคัญและส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ การปรับตัว และการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการตัดสินใจลงทุน ซึ่งเราเชื่อว่า เป็นความท้าทายที่คณะกรรมการ ตลอดจนผู้บริหารควรเข้าใจและให้ความสำคัญในการบริหารกำกับองค์กร และกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจและการลงทุน
  • ครั้งที่ 2 (Q2/3) เพื่อนำเสนอ ESG in Practice การเปลี่ยนวิสัยทัศน์ให้กลายเป็นนโยบาย กระบวนการ แนวทางการดำเนินธุรกิจและผลกระทบเชิงบวกทั้งต่อตัวธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียรอบด้าน โดยมุ่งหวังให้ภาคธุรกิจไทยมีความทัดเทียมสากล มีความเข้าใจ How-To เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ตลอดจนโอกาสแก่ภาคการลงทุน ต่อไป  

 

สรุปงานฯ ที่ผ่านมา

ปี 2023

1) SET Sustainability Forum 1/2023: Comprehending Key Changes for Leaders in a Disrupted World

2) SET Sustainability Forum 2/2023: From Sustainability Ambitions… to Actions

ปี 2024

1) Sustainability Forum 1/2024: Grounding Greater Governance for Good

2) Sustainability Forum 2/2024: Scaling up Synergies and Solutions for Net-Zero’ 

  •  รับชมย้อนหลัง ได้ที่ LINK NEW!
  • Download เอกสารประกอบ ได้ที่ LINK NEW!

 

วัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอมุมมอง การสนับสนุน และแนวทางของแต่ละภาคส่วน อาทิ ภาครัฐ ภาคการกำกับดูแลตลาดทุน และภาคสนับสนุนตลาดทุน ต่อการเร่งการดำเนินการและยกระดับการขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย Net-Zero ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนด้วยคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการเตรียมความพร้อมของภาคธุรกิจไทย ผ่านประเด็นสำคัญ ดังนี้

การบริหารจัดการโอกาสและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวิกฤติโลกรวนที่รุนแรง (Climate Governance) โดยประยุกต์จากแนวทางที่น่าเชื่อถือ (Evidence-based) หรือหลักเชิงวิทยาศาสตร์ (Science-based) ในระดับโลก ระดับประเทศ และระดับหน่วยเศรษฐกิจ

กลไกหรือเครื่องมือเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือวิกฤติจากภาวะโลกรวน (Climate Solutions) เช่น นโยบายภาครัฐ มาตรการทางเศรษฐกิจ กฎเกณฑ์หรือข้อบังคับการกำกับดูแลธุรกิจ ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งทุนหรือระดมทุน (Climate Finance) เป็นต้น

การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียผ่านการเปิดเผยข้อมูลทั้ง Financial และ Sustainability ที่มีคุณภาพ (Data Integrity) ผ่านการจัดทำรายงานที่น่าเชื่อถือ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความน่าเชื่อถือ และผลตอบแทนที่ยั่งยืนต่อนักลงทุนและธุรกิจ