Topic

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอเชิญบริษัทจดทะเบียนร่วมตอบแบบประเมินหุ้นยั่งยืน THSI ประจำปี 2566

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณภาพของบริษัทจดทะเบียนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการดำเนินธุรกิจอย่างคำนึงถึงการบริหารจัดการในด้านเศรษฐกิจรวมบรรษัทภิบาล สังคม สิ่งแวดล้อม จึงจัดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขึ้นตั้งแต่ปี 2558 เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนมีแนวทางสำหรับพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร โดยสามารถนำแบบประเมินความยั่งยืนไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้เติบโตในระยะยาว

บริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI (Thailand Sustainability Investment) ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสให้บริษัทจดทะเบียนเป็นที่รู้จักของผู้ลงทุนอย่างแพร่หลาย นอกจากนี้ บริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วมในการสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างโดดเด่นยังมีโอกาสได้รับรางวัลต้นแบบด้านความยั่งยืน (รางวัล SET Awards กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ด้านภาพรวม Sustainability) 

นอกจากนี้ ในปี 2566 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พิจารณาให้มีการมอบรางวัลประเภทใหม่ คือ กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ด้าน Supply Chain Management เป็นปีแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องบริษัทจดทะเบียนที่สามารถบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานได้อย่างโดดเด่น สามารถดำเนินการจนเห็นผลลัพธ์ต่อทั้งบริษัทและคู่ค้าอย่างเป็นรูปธรรม สามารถเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่องค์กรอื่น ๆ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอเชิญชวนบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมการประเมินความยั่งยืนปี 2566 โดยการตอบแบบประเมินหุ้นยั่งยืน THSI เพื่อคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI และรับรางวัล SET Awards กลุ่ม Sustainability Excellence ด้านภาพรวม Sustainability และด้าน Supply Chain Management รวมถึงคัดเลือกเป็นสมาชิกในดัชนี SETTHSI

 

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน

 • รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้น เพื่อเข้าร่วมการประเมินความยั่งยืนปี 2566 Click
 • เกณฑ์และคู่มือการเข้าร่วมการประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน ประจําปี 2566 : ภาษาไทย Click
 • Criteria and Guideline: Corporate Sustainability  Assessment 2023 for Thailand Sustainability Investment (THSI): English version Click
 • ต้องการรับใบสมัครและแบบประเมินความยั่งยืนประจำปี 2566 (สำหรับบริษัทจดทะเบียนเท่านั้น) โปรดติดต่ออีเมล SETsustainability@set.or.th

 

กำหนดการ

ใบสมัครเข้าร่วมการประเมินหุ้นยั่งยืนTHSI และใบสมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัลด้าน Supply Chain Management (SCM) ภายในวันที่ 27 เมษายน 2566
ผ่านระบบ Microsoft Form (Click)
ไฟล์แบบประเมินหุ้นยั่งยืน THSI 
และเอกสารอ้างอิง
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 
ผ่านระบบ SET Link (Click)
ไฟล์แบบประเมิน SCM และเอกสารอ้างอิง
(สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดรางวัล SCM)
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 
ทางอีเมล setscmawards23@sasin.edu

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • รับชม Clip ย้อนหลัง การอบรมหลักสูตร THSI Exclusive Coaching 2023 : เตรียมความพร้อมก่อนการประเมิน (18 เม.ย. 66) Click  (Download เอกสารการอบรม Click)
 • หุ้นยั่งยืน - Thailand Sustainability Investment (THSI) Click
 • กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence (ด้านภาพรวม Sustainability และด้าน Supply Chain Management) Click
 • SET Awards 2023 หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัล Click
 • FAQ การประเมินความยั่งยืนบริษัทจดทะเบียน Click
 • ESG Impact Assessment report: THSI 2022 ตัวอย่างการดำเนินงานด้าน ESG ที่น่าสนใจของบริษัทจดทะเบียนในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI 2022 Click

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • เกี่ยวกับการประเมินหุ้นยั่งยืน THSI อีเมล SETsustainability@set.or.th
 • เกี่ยวกับกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence อีเมล setscmawards23@sasin.edu