Topic

ESG Impact Assessment Report: THSI 2022

ESG Impact Assessment Report: THSI 2022 จัดทำเพื่อแสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI ประจำปี 2565 มีส่วนช่วยสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรด้วยความมุ่งมั่นจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG) จากกระบวนการดำเนินธุรกิจ เช่น การมีส่วนร่วมบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน การดูแลพนักงานโดยพัฒนาศักยภาพและคำนึงถึงสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงการมีส่วนร่วมพัฒนาและสร้างประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ตลอดจนการกำกับดูแลกิจการที่ดีและโปร่งใส การบริหารจัดการความเสี่ยงให้ครอบคลุมประเด็นด้าน ESG อีกทั้งการพัฒนาคู่ค้าให้มีการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อช่วยลดผลกระทบเชิงลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน

ESG Impact Assessment Report: THSI 2022  
รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานด้าน ESG ของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI ปี 2565 จำนวน 170 บริษัท (ณ 10 ตุลาคม 2565) แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม (Industry Group) 8 กลุ่ม (ตามการจัดกลุ่มการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ) ได้แก่ 1) กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 2) กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค 3) กลุ่มธุรกิจการเงิน 4) กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม 5) กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 6) กลุ่มทรัพยากร 7) กลุ่มบริการ และ 8) กลุ่มเทคโนโลยี

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG รวบรวมจากข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยในรายงานความยั่งยืนหรือแบบ 56-1 One Report โดยมุ่งเน้นนำเสนอหัวข้อที่สะท้อนผลกระทบเชิงบวกต่อบริษัท สังคม และ/หรือสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 2 ลักษณะ คือ

  • ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Information) โดยการสรุปข้อมูลในภาพรวมและการแสดงตัวอย่างการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจหรือต่อผู้มีส่วนได้เสีย เช่น พนักงาน คู่ค้า ชุมชนและสังคม เป็นต้น
  • ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Information) โดยการจัดเก็บข้อมูลเชิงตัวเลข เช่น ค่าใช้จ่ายที่ลดได้ ปริมาณทรัพยากรที่ลดได้ จำนวนผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินงาน มูลค่าทางการเงินที่ชุมชนได้รับประโยชน์ เป็นต้น

 

ESG Impact Assessment Report: THSI 2022 ฉบับรวม 8 กลุ่มอุตสาหกรรม

ESG Impact Assessment Report: THSI 2022 ฉบับรวม 8 กลุ่มอุตสาหกรรม
Click

 

ESG Impact Assessment Report: THSI 2022 ฉบับแยกรายกลุ่มอุตสาหกรรม

 

กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
Click

กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค
Click

กลุ่มธุรกิจการเงิน
Click

กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
Click

 

กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
Click

กลุ่มทรัพยากร
Click

กลุ่มบริการ
Click

กลุ่มเทคโนโลยี
Click