Topic

ESG Impact Assessment Report: THSI 2021

นับตั้งแต่ปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดให้มีการจัดทำรายชื่อหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment หรือ THSI ขึ้น ซึ่งได้รับความสนใจจากบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมการประเมินความยั่งยืนต่อเนื่องทุกปี บริษัทจดทะเบียนที่ผ่านการคัดเลือกอยู่ในรายชื่อ THSI เป็นบริษัทที่บูรณาการทั้งเรื่องบรรษัทภิบาลและการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน ให้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์องค์กรและการดำเนินงานของธุรกิจ รวมทั้งสามารถสร้างผลลัพธ์เชิงบวกให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้านในมิติของ ESG เช่น การมีส่วนร่วมบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน การดูแลพนักงาน รวมถึงการนำกระบวนการทางธุรกิจไปมีส่วนร่วมพัฒนาและสร้างประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ตลอดจนการมีโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น


ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้จัดทำ ESG Impact Assessment Report ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมตัวอย่างการดำเนินงานที่น่าสนใจของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI ทั้ง 147 บริษัทสำหรับเป็นกรณีศึกษา ตลอดจนแสดงผลลัพธ์เชิงบวก ที่เกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรของบริษัทเหล่านี้ ตามประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญ ได้แก่

ด้านสิ่งแวดล้อม
การดำเนินการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

 1. การบริหารจัดการพลังงาน/ไฟฟ้า
 2. การบริหารจัดการน้ำ
 3. การบริหารจัดการของเสีย
 4. การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก


ด้านสังคม

 1. การปฎิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
 2. การดูแลพนักงาน ด้านการพัฒนาศักยภาพ สุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
 3. การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมผ่านกระบวนการทางธุรกิจ


ด้านบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ

 1. โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท และการเข้าร่วมเครือข่ายในการต่อต้านทุจริต/คอร์รัปชัน
 2. การบริหารความเสี่ยงด้าน ESG และ Emerging Risk
 3. การพัฒนาคู่ค้าให้ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน


ESG Impact Assessment Report: THSI 2021 ประกอบด้วยเนื้อหา 5  หัวข้อ ได้แก่

 1. บทนำ
 2. ภาพรวมการประเมิน THSI ปี 2564
 3. Methodology ของ ESG Impact Assessment Report: THSI 2021 
 4. รายงานสรุปผล ESG Impact Assessment Report: THSI 2021 ตามกลุ่มอุตสาหกรรม
 5. บทสรุป

ESG Impact Assessment Report: THSI 2021 ฉบับรวม 8 กลุ่มอุตสาหกรรม

ESG Impact Assessment Report: THSI 2021 ฉบับรวม 8 กลุ่มอุตสาหกรรม
Click

 
ESG Impact Assessment Report: THSI 2021 ฉบับแยกรายกลุ่มอุตสาหกรรม

กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
Click

กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค
Click

กลุ่มธุรกิจการเงิน
Click

 กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
Click

 

กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
Click

กลุ่มทรัพยากร
Click

กลุ่มบริการ
Click

กลุ่มเทคโนโลยี
Click